Hlubinné úložiště jaderných odpadů PDF Tisk Email

Občanské sdružení Olšina nás informovalo o plánech vybudovat hlubinné úložiště radioaktivních odpadů v Boleticích.
Už v minulosti nějaké fámy prosákly na veřejnost v souvislosti s lokalitou Polná, ale bez konkrétních údajů.
Dovolujeme si Vám nyní předložit ve spolupráci s občanskými sdruženími Calla, Olšina, Hnutí Duha, Jihočeské matky a Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí informace o tomto záměru. Na základě studie, která se týkala všech vojenských újezdů na území ČR, byl vojenský újezd Boletice vybrán k dalšímu zkoumání.
Geologickým průzkumem bylo zjištěno, že v jeho severní hraniční části se nalézá vhodný horninový masiv pro budoucí hlubinné úložiště a bylo navrženo průzkumné území pro další průzkumnou etapu výběru vhodné lokality. Jedná se o dvě lokality:
1. oblast mezi kótami Rysí vrch–V Závětří–V Jelení–V Medvědím, tedy v blízkosti Křišťanova
2. oblast mezi kótami Nad Myslivnou–Vlčí jámy–Kamenný vrch–Chlumanský les–V Závětří západně od Chlumu, v blízkosti Ktiše.
Návrh průzkumné oblasti je na přiložené mapce znázorněn modrou barvou a červeně jsou označeny vhodné lokality. Výběr lokality pro hlubinné úložiště spadá do kompetence Správy úložišť jaderných odpadů, ve zkratce SÚRAO, které si chce v nejbližší době nechat schválit tyto lokality Ministerstvem životního prostředí pro další průzkum geologickými vrty. Údajně má být VÚ Boletice pouze tzv. záložní lokalitou, ale vzhledem k tomu, že u ostatních 6-ti lokalit (Březový potok, Lodhéřov, Horka, Čertovka, Jistebnice, Hrádek) narazil stát na velmi odmítavý postoj starostů i obyvatel, je varianta vojenského újezdu, kde není problém se souhlasem veřejnosti velmi schůdná.
Možná bude pro nás při stanovování průzkumného území výhodou, že se bude muset navíc řešit střet zájmů s ochranou přírody, protože území leží v CHKO Šumava a v NATURA 2000.
Vzhledem k tomu, že nechceme, aby se opakoval způsob rozhodování o velkých ekologických zátěžích naší obce, jak tomu bylo v případu lomu Ktiš, dovolujeme si Vás včas informovat o těchto záměrech a podnítit Vás k zamyšlení a zahájit veřejnou diskusi k tomuto tématu.
Celá situace okolo hlubinných úložišť se neustále vyvíjí a budeme Vás včas informovat o dalších událostech.
Chceme se zasadit o to, aby i obce sousedící s uvažovanými lokalitami ve VÚ Boletice měly právo se k záměru vyjádřit.

Mapa průzkumné oblasti ve VÚ Boletice

Podrobněji se problému hlubinných úložišť jaderného odpadu věnuje občanské sdružení Calla. Na jeho webových stránkách http://www.calla.cz/index.php?path=energetika&php=jo.php se můžete detailněji seznámit s celou problematikou jaderného odpadu. Pro Vaši informaci ještě uvádíme v sekci Dokumenty odpověď Senátu Parlamentu ČR na petici občanského sdružení Olšina proti vybudování hlubinného úložiště jaderných odpadů ve VÚ Boletice.